1. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 2. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 3. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 4. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 5. Diskrimineringsombudsmannen

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, statlig myndighet som har till uppdrag att verka mot diskriminering och för lika rättigheter i samhället, bildad 2009.

 6. diskomusik

  diskomusik, discomusik, en under 1970-talet populär typ av dansmusik.

 7. disk

  disk, anatomisk term för skivformig struktur, särskilt mellankotskiva.
 8. disk

  disk, inom databehandling minnesenhet bestående av roterande skiva på vilken data är registrerade magnetiskt (t.ex. diskett, hårddisk) eller optiskt (t.ex. CD, DVD).
 9. disko

  disko, disco, kortform för diskotek och diskomusik; även benämning på en ungdomskultur (med en speciell klädstil, livsstil etc.) med anknytning till diskotek och diskomusik.
 10. diskriminationsinlärning

  diskriminationsinlärning innebär att man lär sig reagera eller agera olika på olika stimuli, t.ex. objekt eller situationer.