1. domän

  domän, matematiskt begrepp, se domänteori.
 2. domän

  domän, den högsta kategorin i det biologiska hierarkiska systemet.
 3. domän

  domän, område i ett ferromagnetiskt material inom vilket samtliga atomära magnetiska moment ligger i samma kristallriktning.
 4. domän

  domän, datorteknisk term för en mängd adresser på internet (se domännamn) eller för en grupp datorer som handhas på något gemensamt vis.

 5. domän

  domän, egendom, framför allt av jord.
 6. domän

  domä´n subst. ~en ~er ORDLED: dom-än-en
  Svensk ordbok
 7. domänteori

  domänteori, en matematisk teori som används för att ge mening åt programmeringsspråk.
 8. Domänverket

  Domänverket, från 1859 statlig myndighet, senare statligt affärsverk, främst med uppgift att förvalta statens skogsbruk.
 9. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.

 10. domänreservat

  domänreservat, av dåvarande Domänverket tillämpad intern skyddsform för bevarande av värdefulla natur- och kulturobjekt, vanligen urskogs- eller naturskogsbestånd, gamla odlingslandskap eller lokaler med sällsynta växter och djur.