1. domslut

  domslut, det i en dom ingående avgörande ställningstagandet till den fråga målet rör sig om.
 2. domssöndagen

  domssöndagen, i Svenska kyrkan namnet på sista söndagen efter Trefaldighet, då bibeltexterna handlar om yttersta domen.
 3. domskäl

  domskäl, den motivering rätten anför för sitt domslut.
 4. Domsjö

  Domsjö, del av Örnsköldsviks tätort i Ångermanland (Västernorrlands län), vid Örnsköldsviksfjärdens södra strand; 8 381 invånare (2001).
 5. domstolsärenden

  domstolsärenden, ärenden som är hänförliga till den s.k. frivilliga rättsvården och som handläggs av de allmänna domstolarna, t.ex. inskrivningsärenden avseende fast egendom, bouppteckningar och förmyndarskapsärenden.
 6. domstolsbiträde

  domstolsbiträde, en icke juridiskt skolad befattningshavare vid tingsrätt som fungerar som sekreterare och protokollförare och i vissa fall självständigt kan handlägga enklare ärenden och mål.
 7. domstol

  domstol, statligt organ för rättskipning, med uppgift att bl.a. avgöra brott- och tvistemål, såsom tings- och hovrätt samt Högsta domstolen.
 8. domsigill

  domsigill, sigillum ad causas, under medeltiden en typ av myndighetssigill som användes till besegling av dombrev, utfärdade i en kungs namn.
 9. domsaga

  domsaga, benämning på en tingsrätts domkrets.
 10. domskola

  domskola, medeltida skola med uppgift främst att utbilda befattningshavare i kyrkans tjänst.