1. drän

  drän (engelska drain, en bildning till drain ’dränera’), rör, slang eller liknande, vanligen av PVC, silikon eller latex, som införs i kroppen för att avleda blod, var eller vätskeansamling och därmed befrämja läkning.
 2. drän

  drän subst. ~en ~er [drä`n- el. drä´n-] ORDLED: drän-en
  Svensk ordbok
 3. dräneringssystem

  dräneringssystem, inom hydrotekniken det nät av diken och täckdiken som anläggs för att sänka grundvattenytan och avleda ytvatten.
 4. dräng

  dräng, en numera bortlagd benämning på en jordbruksarbetare.
 5. dräneringsdjup

  dräneringsdjup, avståndet mellan markytan och dräneringsledningarna, täckdikena, vid detaljavvattning av mark.
 6. dränering

  dränering är att leda bort vatten från ett markområde.
 7. drängskåp

  drängskåp, mindre väggskåp av allmogetyp med målad, senare även skuren dekor, ofta ett s.k. änglaskåp.
 8. dräneringstäthet

  dräneringstäthet, längden vattendrag, L, per arealenhet, A, i ett avrinningsområde.
 9. dräneringssystem

  dräneringssystem, inom hydrologin det naturliga nät av ytvattendrag som avvattnar ett avrinningsområde.
 10. dräneringsområde

  dräneringsområde, uppsamlingsområde för vatten till vattendrag, se avrinningsområde.