1. dräng

  dräng, en numera bortlagd benämning på en jordbruksarbetare.
 2. drän

  drän (engelska drain, en bildning till drain ’dränera’), rör, slang eller liknande, vanligen av PVC, silikon eller latex, som införs i kroppen för att avleda blod, var eller vätskeansamling och därmed befrämja läkning.
 3. dränering

  dränering, torrläggning, bortledande av överskottsvatten i marken.
 4. dräneringsområde

  dräneringsområde, uppsamlingsområde för vatten till vattendrag, se avrinningsområde.
 5. dräneringssystem

  dräneringssystem, inom hydrotekniken det nät av diken och täckdiken som anläggs för att sänka grundvattenytan och avleda ytvatten.
 6. drän

  drän subst. ~en ~er [drä`n- el. drä´n-] ORDLED: drän-en
  Svensk ordbok
 7. Orphei Drängar

  Orphei Drängar, OD, egentligen Sångsällskapet Orphei Drängar, akademisk manskör i Uppsala.
 8. dräneringsdjup

  dräneringsdjup, avståndet mellan markytan och dräneringsledningarna, täckdikena, vid detaljavvattning av mark.
 9. drängskåp

  drängskåp, mindre väggskåp av allmogetyp med målad, senare även skuren dekor, ofta ett s.k. änglaskåp.
 10. dräneringssystem

  dräneringssystem, inom hydrologin det naturliga nät av ytvattendrag som avvattnar ett avrinningsområde.