1. duala

  duala, douala, ett bantufolk i området kring staden Douala i Kamerun; deras antal uppskattas till 190 000.
 2. dualitet

  dualitet, matematisk term som har sin upprinnelse inom projektiv geometri, där det råder en ”dualitet” mellan objekten punkt och linje och dessutom mellan konstruktionerna skärningspunkten mellan två linjer och förbindningslinjen mellan två punkter.
 3. dualitet

  dualitet, i fysiken beskrivning av ett fenomen på två olika sätt, som båda behövs för en fullständig beskrivning, som kan översättas i varandra eller som båda hänför sig till en gemensam bakomliggande enhet.
 4. dualorganisation

  dualorganisation, ett drag i samhällsorganisationen i ett stort antal traditionella kulturer i framför allt Nord- och Sydamerika, Australien och Indonesien.
 5. dualekonomi

  dualekonomi, en ekonomi som omfattar två produktionssätt med var sin utvecklingslogik.
 6. dualism

  dualism , uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom filosofin ontologisk teori beträffande universums byggstenar som innebär 1) att dessa är av två skilda slag, andliga och materiella, och 2) att ingen av dem kan reduceras till den andra.
 7. dualis

  dualis (av latin dualis ’som har med två att göra’, av latin duo ’två’), numerus (i vissa språk, t.ex. sanskrit och forngrekiska) vid sidan av singularis och pluralis, använt för att ange tvåtal, särskilt om företeelser som uppträder parvis.
 8. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 9. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom folkrätten en teori om förhållandet mellan inomstatlig (intern) rätt och folkrätt.
 10. dualist

  dualis´t subst. ~en ~er ORDLED: du-al-ist-en
  Svensk ordbok