1. dumpning

  dumpning, att exportera en vara till ett lägre pris än vad som tas ut i produktionslandet, t.ex. för att bli kvitt överproduktion eller för att skaffa sig en position på exportmarknader genom aggressiv prissättning.
 2. social dumpning

  social dumpning, en i politisk debatt nyttjad benämning på den företeelse som innebär att företag i länder med låg nivå på löner och sociala förmåner utnyttjar sitt lägre kostnadsläge till att skaffa sig konkurrensfördelar i länder där företagens arbetskraftskostnader är högre.
 3. överproduktion

  överproduktion, situation då produktionen är större än efterfrågan, så att en del av produktionen inte kan avsättas vid tillfället.
 4. nedskräpning

  nedskräpning, okontrollerad spridning av avfall i omgivningen.
 5. miljöbalken

  miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999.
 6. multilateralt avtal

  multilateralt avtal, mellanstatlig överenskommelse i skriftlig form (traktat) som innefattar flera avtalsparter (medan bilaterala avtal ingås mellan två stater).
 7. Helsingforskonventionen 1974

  Helsingforskonventionen 1974, internationell överenskommelse, sluten 1974, om skydd för östersjöområdets marina miljö.
 8. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 9. Östersjökonventionen

  Östersjökonventionen, miljökonvention om skydd av östersjöområdets marina miljö, undertecknad 1992 av Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryska federationen, Tyskland och EU.
 10. bekvämlighetsflagg

  bekvämlighetsflagg, flagga som förs av ett fartyg som registrerats i ett s.k. bekvämt land.