1. dynamisk

  dynamisk, som har att göra med dynamik, med krafter och rörelser (ofta i överförd mening).
 2. dynamisk last

  dynamisk last, yttre krafter som varierar med tiden.
 3. dynamiskt tryck

  dynamiskt tryck, den tryckstegring som uppstår då ett strömmande medium förlustfritt retarderas till stagnation.
 4. dynamisk psykologi

  dynamisk psykologi, psykologi som rör motivation och emotion.
 5. dynamisk viskositet

  dynamisk viskositet, proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.
 6. dynamiskt system

  dynamiskt system, matematisk term för långtidsuppträdandet för lösningar till ordinära differentialekvationer.
 7. dynamisk programmering

  dynamisk programmering, en matematisk metod att bestämma lösningar till optimeringsproblem med tidsstruktur (eller där en sådan kan införas); jämför optimeringsteori.
 8. dynamisk friktion

  dynamisk friktion, teoretiskt begrepp inom stellardynamiken.
 9. dynamisk jämvikt

  dynamisk jämvikt, sociologiskt begrepp som innebär att ett socialt system utvecklas och förändras samtidigt som de i systemet verksamma krafterna uppväger varandra, dvs. stabiliteten och balansen i systemet bevaras.
 10. dynamisk psykiatri

  dynamisk psykiatri, psykiatri som i teori och praktik bygger på psykoanalytiska synsätt.