1. efterfrågan

  efterfrågan, den mängd av en viss vara eller tjänst som köpare är villiga att köpa vid ett visst pris.
 2. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 3. livet efter detta

  livet efter detta, den existens i en annan tillvaro som av många anses utgöra en fortsättning av jordelivet.
 4. efterklang

  efterklang är det avklingande ljud som finns kvar i till exempel ett rum en kort tid efter det att ljudkällorna har tystnat.

 5. efterbörd

  efterbörd, sammanfattande benämning på moderkakan (placenta) med navelsträng och fosterhinnor.
 6. efterfrågeinflation

  efterfrågeinflation, allmän prisstegring som beror på att den totala efterfrågan på varor och tjänster är högre än vad som kan produceras vid fullt kapacitetsutnyttjande.
 7. efterfrågeteori

  efterfrågeteori, nationalekonomisk teori för i första hand hushållens efterfrågan på varor och tjänster.
 8. efterställd fordran

  efterställd fordran, fordran som vid konkurs ger utdelning först sedan alla andra fordringar blivit täckta.
 9. eftergift

  eftergift, term inom ridkonsten med två betydelser.
 10. efterfrågeöverskott

  efterfrågeöverskott innebär att vid ett visst pris på en vara den efterfrågade mängden är större än den utbjudna.