1. egnahemsrörelsen

  egnahemsrörelsen, landsbygdspolitisk strömning omkring sekelskiftet 1900 och framåt, inriktad på att främja uppförandet av egnahem för mindre bemedlade jordbrukarhushåll.
 2. egnahem

  egnahem, ursprungligen främst friliggande enfamiljshus på landsbygden, uppförda med stöd av egnahemslån; numera allmän benämning på småhus bebodda av ägaren, till skillnad från dels småhus som upplåtes med hyres- eller bostadsrätt, dels ägarlägenheter i flerbostadshus.
 3. egnahemslån

  egnahemslån, statliga lån som 1905–48 utgick till mindre bemedlade familjer för att stödja deras köp av antingen enbart bostad eller bostad förenad med jord- eller skogsbruk i syfte att motverka utflyttning från landsbygden och öka landets självförsörjning på jordbruksprodukter.
 4. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 5. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 6. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 7. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 8. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.