1. ego

  ego, länge använd term i filosofi och psykologi som beteckning för det enhetliga i människans psyke.
 2. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 3. ego

  ego, i studiet av släktskapsterminologier ”talaren”, dvs. den person som används som utgångspunkt för de relationer som termerna motsvarar.
 4. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 5. egocentrism

  egocentrism betecknar i Jean Piagets utvecklingspsykologi en oförmåga hos det lilla barnet att föreställa sig ett annat perspektiv än sitt eget.
 6. egopsykologi

  egopsykologi, inriktning inom psykoanalysen, se jagpsykologi.
 7. Egon Kjerrman

  Kjerrman, Egon, 1920–2007, kapellmästare, kompositör och arrangör.
 8. egocentrisk

  egocentrisk är en person som sätter sig själv i centrum i många sammanhang.
 9. Egon

  Egon, mansnamn, motsvarande dels grekiska Aigon, en bildning till aix ’get’, dels fornhögtyska Egwin ( Egino).
 10. Egon Brunswik

  Brunswik, Egon, 1903–55, ungersk psykolog, verksam först i Wien, sedan i USA där han var professor vid University of California, Berkeley, 1935–55.