1. ego

  ego, länge använd term i filosofi och psykologi som beteckning för det enhetliga i människans psyke.
 2. ego

  ego, i studiet av släktskapsterminologier ”talaren”, dvs. den person som används som utgångspunkt för de relationer som termerna motsvarar.
 3. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 4. satanism

  satanism innebär att dyrka djävulen och det onda.
 5. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 6. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 7. gregoriansk sång

  gregoriansk sång, gregorianik, sammanfattande benämning på den enstämmiga solo- och körsång som sedan senantiken varit en integrerad del i det romersk-katolska gudstjänstlivet.
 8. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 9. Jacques Tati

  Tati (egentligen Tatischeff), Jacques, 1907–82, fransk filmregissör och skådespelare.
 10. indexikala uttryck

  indexikala uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis.