1. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 2. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 3. ekonomisk tillväxt

  ekonomisk tillväxt, detsamma som tillväxt.
 4. ekonomiskt system

  ekonomiskt system, det nätverk av institutioner och regler (skrivna och oskrivna) som man använder för att inom en organisation (i vid mening) samordna knappa resurser.
 5. ekonomisk psykologi

  ekonomisk psykologi, studiet av ekonomiskt beteende med hjälp av teorier och metoder från psykologin.

 6. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
 7. ekonomistyrning

  ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
 8. ekonomisk historia

  ekonomisk historia, studiet av ekonomisk förändring eller stagnation i förfluten tid.
 9. cirkulär ekonomi

  cirkulär ekonomi, ekonomiska modeller som kännetecknas av hög grad av återvinning och effektivt resursutnyttjande. 

 10. ekonomisk sociologi

  ekonomisk sociologi, den gren av sociologin som analyserar ekonomiska fenomen med utgångspunkt i sociologiska grundsatser.