1. ekon.

  ekon. se ekonomie
  Svensk ordbok
 2. ekonomiser

  ekonomiser , economiser, anordning för att med hjälp av rökgaserna förvärma det vatten som tillförs en ångpanna.
 3. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 4. ekonomibyggnad

  ekonomibyggnad, byggnad för jord-, trädgårds- och skogsbruk och därmed jämförliga näringar.
 5. ekonomist

  ekonomist, ekonom tillhörande 1700-talets franska fysiokratiska skola.
 6. ekonometri

  ekonometri, den gren av nationalekonomin som arbetar med matematisk-statistiska modeller av ekonomiska skeenden, både för att söka definiera sambandet mellan olika faktorer och för att med hjälp av tillgängliga statistiska data förutsäga en möjlig utveckling och därigenom skapa en bredare bas för beslutsfattande.
 7. ekonomistyrning

  ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
 8. ekonomiminister

  ekonomiminister, statsråd som var chef för Ekonomidepartementet.
 9. ekonomisystem

  ekonomisystem, benämning på de formaliserade delarna av en organisations ekonomistyrning.
 10. ekonomibrev

  ekonomibrev, postförsändelse som i likhet med brev har en högsta tillåten vikt och begränsat format.