1. emo

  emo, musikalisk genrebeteckning, urspungligen sannolikt en förkortning av emotional hardcore.
 2. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 3. emotionernas sociologi

  emotionernas sociologi, kunskapsfält inom sociologin där dualismen mellan kropp och medvetande överskrids genom empiriska och teoretiska studier av emotioner som sociala processer.
 4. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 5. emoji

  emoji (japanska, av e ’bild’ och moji ’tecken’), i datorsammanhang humörfigur av japanskt ursprung.
 6. e-modul

  e-modul, inom materialtekniken förkortning för elasticitetsmodul.
 7. emotivism

  emotivism, värdeteoretisk ståndpunkt enligt vilken värdeomdömen inte är några genuina omdömen om att något förhåller sig på ett visst sätt, utan snarare uttryck för känslor och attityder.
 8. emotiv mening

  emotiv mening, ett uttrycks förmåga att uttrycka en inställning eller känsla hos den talande eller att framkalla en sådan hos åhöraren – i motsats till kognitiv (eller teoretisk) mening, som har betydelse för sanningen hos den utsaga i vilken uttrycket ingår.
 9. emotiv

  emotiv (av franska émotif), som avser känslor (emotioner).
 10. emotiv funktion

  emotiv funktion, språkliga yttrandens funktion att uttrycka känslor, se språkfunktioner.