1. Värmeforsk

  Värmeforsk, egentligen Föreningen Värmeforsk, Stockholm, förening som via egenägda bolaget Värmeforsk Service AB finansierar och styr informations-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom förbrännings-, värme- och miljöteknik.
 2. energianalys

  energianalys, metod för att bestämma den totala energiomsättningen vid produktion av en viss vara eller vid fullgörande av en viss tjänst.
 3. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 4. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 5. utsläppsrätt

  utsläppsrätt, tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en fastställd tidsperiod.