1. energinivå

  energinivå, de bestämda energivärden som ett bundet molekylärt, atomärt eller nukleärt system enligt kvantmekaniken kan anta.
 2. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 3. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 4. NMR

  NMR, nuclear magnetic resonance, kärnmagnetisk resonans, kärnspinnresonans, selektiv absorption av radiovågor genom vissa atomkärnor i ett magnetiskt fält.
 5. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 6. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 7. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 8. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 9. kvantelektrodynamik

  kvantelektrodynamik, QED (engelska quantum electrodynamics), teorin för den elektromagnetiska strålningens kvantisering och dess växelverkan med materia, särskilt atomer och elektroner.
 10. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.