1. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 2. enhetsstat

  enhetsstat, stat med konstitutionell konstruktion där den lagstiftande makten (eventuellt också den exekutiva) är helt koncentrerad till central nivå, dvs. det nationella parlamentet stiftar lagarna; termen används ofta i kontrast till federal stat.
 3. motorisk enhet

  motorisk enhet, term för den funktionella enhet som utgörs av en motorisk nervcell i ryggmärgens grå substans (framhorn) eller i vissa av hjärnstammens hjärnnervskärnor, tillsammans med de muskelceller med vilka denna nervcell står i förbindelse genom nervfibrer.
 4. astronomisk enhet

  astronomisk enhet, fundamental längdenhet inom astronomin, vanligtvis använd vid avståndsangivelser inom solsystemet.
 5. Enhetsakten

  Enhetsakten, egentligen Europeiska enhetsakten (engelska Single European Act), resultat av revidering av Romfördraget, vilket sedan 1957 legat till grund för samarbetet inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

 6. enhetsskola

  enhetsskola, skolform med enhetlig organisation och enhetligt utbildningsmål vilken ger utbildning åt alla eller det stora flertalet elever på en angiven nivå.
 7. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 8. enhet

  enhet, i matematiken ett element ( e) som under en binär operation (*) är neutralt, dvs. sådant att e*a = a.
 9. enhetscell

  enhetscell, den minsta enheten, ”byggstenen”, vid beskrivning av den regelbundna uppbyggnaden av en kristall.
 10. FoU-enhet

  FoU-enhet, organisation som har till syfte att förmedla vetenskaplig kunskap, utföra egen forskning och initiera verksamhetsutveckling inom i första hand kommuner och landsting.