1. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 2. enskilt anspråk

  enskilt anspråk, krav gentemot gärningsmannen från den som blivit utsatt för ett brott, vanligen avseende ersättning för skada som har uppstått i samband med brottet.
 3. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 4. enskild överläggning

  enskild överläggning, benämning på den icke offentliga överläggning som rätten efter avslutad förhandling håller för att komma fram till dom eller beslut i målet.
 5. ensilage

  ensilage, djurfoder som konserverats – i silo eller inneslutet i plast – med hjälp av mjölksyrabildande bakterier utan tillgång till luftens syre (anaerob miljö).

 6. enskilt åtal

  enskilt åtal, sådan ansvarstalan med anledning av brott som förs av målsäganden eller av annan åtalsberättigad person.

 7. ensemble

  ensemble, samverkande grupp av artister, t.ex. musiker, skådespelare eller dansare.
 8. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 9. Enskede–Årsta

  Enskede–Årsta, församling i Stockholms stift, Stockholms kommun, Södermanland (Stockholms län), 1931 utbruten ur Brännkyrka; 39 790 invånare (2016).

 10. enskilt arbete

  enskilt arbete, en form av obligatorisk individuell arbetsuppgift i det tidigare gymnasiet och i folkskoleseminarierna, där elev i samråd med lärare valde en lämplig, mera omfattande uppgift, som sedan redovisades skriftligen och muntligen.