1. etan

  etan är en färglös och luktlös gas som består av enbart kol och väte.

 2. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 3. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 4. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 5. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 6. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 7. propan

  propan, C 3H 8, en färglös brännbar gas som övergår till vätska vid −44 °C. Den förekommer i naturgas och ingår i handelsvarorna gasol och motorgas.
 8. glykol

  glykoʹl (av glycerin och alkohol)etan-1,2-diol1,2-etandiol, HOCH2CH2OH, färglös, tämligen tjockflytande vätska med söt smak.

 9. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 10. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.