1. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 2. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 3. etenoxid

  etenoxid, etylenoxid , färglös gas med sötaktig lukt som kondenseras till vätska vid 10,5 °C. Den är kemiskt mycket reaktiv på grund av det spända ringsystemet och används industriellt i stor skala som syntesmellanled.
 4. eten

  ete´n subst. ~en el. ~et ORDLED: et-en-en
  Svensk ordbok
 5. etenpropengummi

  etenpropengummi, grupp av syntetisk gummi baserad på en sampolymer av eten och propen (EPM) eller en sampolymer av eten, propen och en dien (EPDM).
 6. etenklorhydrin

  etenklorhydrin, etylenklorhydrin, 2-kloretanol, ClCH 2CH 2OH, färglös vätska med svag lukt.
 7. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 8. polyeten

  polyeten, polymer med formeln
  (–CH2–CH2–)n, som framställs genom polymerisation av eten, CH2=CH2.

 9. etenplast

  ete`nplast subst. ~en ORDLED: et-en--plast-en
  Svensk ordbok
 10. dubbelbindning

  dubbelbindning, kemisk bindning mellan­ två atomer som uppkommer genom att dessa delar två elektronpar.