1. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 2. eten

  ete´n subst. ~en el. ~et ORDLED: et-en-en
  Svensk ordbok
 3. polyeten

  polyeten är en mycket vanlig plast.

 4. etylen

  etylen, äldre benämning på eten.
 5. olefinplast

  olefinplast, plast baserad på polyalkener, t.ex. eten- och propenplast, eller på sampolymerer där alkenmonomeren dominerar, t.ex. eten–akrylsyraplast som Surlyn®.
 6. cykloaddition

  cykloaddition, en typ av pericyklisk reaktion.
 7. dubbelbindning

  dubbelbindning, kemisk bindning mellan­ två atomer som uppkommer genom att dessa delar två elektronpar.

 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. oxiklorering

  oxiklorering, industriell process för katalytisk klorering av omättade kolväten med luftsyre och väteklorid, t.ex. från eten till vinylklorid.
 10. DDE

  DDE, 1,1-diklor-2,2-bis(4-klorfenyl)eten, en biologisk nedbrytningsprodukt av DDT.