1. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 2. etik

  eti´k subst. ~en ORDLED: et-ik-en
  Svensk ordbok
 3. teologisk etik

  teologisk etik, dels relationen moral–religion, dels teologiska etiktraditioner, dessutom i Sverige etik som universitetsämne; se etik.
 4. autonom etik

  autonom etik, beteckning för ett etiskt system som inte beror av eller åberopar någon yttre källa eller bestäms av någon eller något utanför den individ som accepterar det, t.ex. samhället, staten eller någon gud.
 5. deskriptiv etik

  deskriptiv etik, ett rent beskrivande (deskriptivt) studium av etiska ståndpunkter, t.ex. inom en viss kultur eller religion, utan ställningstagande till deras ev. giltighet.
 6. heteronom etik

  heteronom etik, beteckning för ett etiskt system som har en yttre källa eller en källa utanför den individ som accepterar det, t.ex. samhället, staten eller någon gud.
 7. teleologisk etik

  teleologisk etik är en teori som menar att en handling anses god om resultatet är bra.
 8. normativ etik

  normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet som består i framläggandet eller studiet av sådana system.
 9. medicinsk etik

  medicinsk etik, tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar moraliska och etiska aspekter på (beslut som gäller) sjukvård och medicinsk forskning.
 10. deontologisk etik

  deontologisk etik, filosofisk term för normativa etiska teorier, som hävdar att en handlings etiska status är helt eller delvis oberoende av dess konsekvenser.