1. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 2. deontologisk etik

  deontologisk etik, filosofisk term för normativa etiska teorier, som hävdar att en handlings etiska status är helt eller delvis oberoende av dess konsekvenser.
 3. normativ etik

  normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet som består i framläggandet eller studiet av sådana system.
 4. deskriptiv etik

  deskriptiv etik, ett rent beskrivande (deskriptivt) studium av etiska ståndpunkter, t.ex. inom en viss kultur eller religion, utan ställningstagande till deras ev. giltighet.
 5. medicinsk etik

  medicinsk etik, tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar moraliska och etiska aspekter på (beslut som gäller) sjukvård och medicinsk forskning.
 6. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 7. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 8. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 9. teleologisk etik

  teleologisk etik , filosofisk term som i sin huvudanvändning står för sådana normativa etiska teorier som hävdar att en handlings etiska status beror av dess konsekvenser.
 10. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.