1. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater 2020).

 2. europeisk rättshistoria.

  europeisk rättshistoria. Den europeiska rättsutvecklingen i äldre tid präglades framför allt av de skilda folkens egna rättstraditioner – deras sedvanerätt – och deras reception av romersk och kanonisk, inklusive mosaisk rätt.
 3. europeisk standard

  europeisk standard, Europastandard, se EN.

 4. Europeiska kommissionen

  Europeiska kommissionen, EU-kommissionen, engelska The European Commission, central institution inom Europeiska unionen (EU).

 5. Europeiska rådet

  Europeiska rådet (engelska The European Council), egentligen De europeiska stats- och regeringschefernas råd, EU-institution för samråd mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer.

 6. Europeiska centralbanken

  Europeiska centralbanken, engelska European Central Bank, ECB, Frankfurt am Main, Tyskland, gemensam centralbank för länderna inom euroområdet, bildad 1 juni 1998.

 7. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, egentligen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, överenskommelse sluten 1950 mellan Europarådets medlemsstater.
 8. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).

 9. europeisk arresteringsorder

  europeisk arresteringsorder, rättsligt dokument inom Europeiska unionen (EU) för utlämning av personer för lagföring eller verkställighet av domar.
 10. europeisk

  europeisk [europe´isk el. europej´sk] adj. ~t ORDLED: europe-isk
  Svensk ordbok