1. exploatering

  exploatering , nyttiggörande, (hänsynslöst) utnyttjande. utsugning, mänsklig exploatering, föreligger då någon tvingas arbeta utan ersättning för någon annan.
 2. exploatering

  exploatering , nyttiggörande, (hänsynslöst) utnyttjande; inom samhällsplaneringen: ianspråktagande av obebyggd mark eller annan naturresurs för bebyggelse eller anläggning.
 3. exploatering

  exploatering , nyttiggörande, (hänsynslöst) utnyttjande. utnyttjande av naturresurser (t.ex. skog, åkermark, fiskbestånd) utöver deras produktionsförmåga. All användning av ändliga lagerresurser innebär exploatering.
 4. exploateringstal

  exploateringstal, e , uttryck för ett bebyggelseområdes täthet.
 5. exploateringsavtal

  exploateringsavtal, avtal mellan en kommun och en exploatör, vanligen fastighetsägaren, om bebyggande av mark.
 6. exploateringsgrad

  exploateringsgrad, en i marxistisk ekonomi använd term för förhållandet mellan det merarbete som ägaren av produktionsmedlen kan tillägna sig och det arbete (eller arbetsresultat) som arbetaren själv kan disponera över.
 7. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 8. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).