1. fördom

  fördom, negativ inställning mot individer och företeelser vilken bygger på vissa lätt identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information blir beaktad.
 2. fördrag

  fördrag, konvention, traktat, gängse benämning på en internationell överenskommelse sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt.
 3. fördelningspolitik

  fördelningspolitik, sammanfattande benämning på politiska arrangemang och åtgärder i syfte att påverka fördelningen av förmögenheter, inkomster eller viss konsumtion, t.ex. sjukvård och utbildning.
 4. fördelningsfri metod

  fördelningsfri metod, statistisk metod som inte förutsätter att det som observeras har en specificerad fördelningsform.
 5. fördämning

  fördämning, dammbyggnad för uppdämning av vattennivån i vattendrag eller sjö, se damm.
 6. komparativ fördel

  komparativ fördel, nationalekonomisk teori som främst används för att förklara handelsmönster och vinster av handel samt på individnivå för att förklara arbetsfördelning.
 7. fördelningsfunktion

  fördelningsfunktion, inom statistiken funktion med vars hjälp man kan beräkna sannolikheten att en stokastisk variabel (slumpmässig storhet) X antar olika värden.
 8. fördröjd implantation

  fördröjd implantation, fördröjd inplantation eller fördröjd fosterutveckling, innebär att det tidiga embryot (blastocysten) hos vissa däggdjur ej genast fäster sig (implanteras) i livmodersslemhinnan.
 9. fördelningskvot

  fördelningskvot, fördelningskonstant, inom kemi förhållandet mellan koncentrationerna av ett löst ämne i två faser vid jämvikt, se fördelning.
 10. fördelning

  fördelning, inom statistiken den observerade frekvensen av olika observerade värden för ett datamaterial.