1. föreskrift

  föreskrift, rättsligt bindande norm som reglerar enskildas och myndigheters handlande, utfärdad av riksdagen (lag), regeringen (förordning) eller föreskrivande myndighet.
 2. föreskrift

  fö`reskrift subst. ~en ~er ORDLED: före--skrift-en
  Svensk ordbok
 3. harmonisering av lag/föreskrift

  harmonisering av lag/föreskrift, term inom EU-rätten som vanligen innebär att de nationella reglerna i medlemsländerna närmar sig varandra, antingen i så stor utsträckning att de nationella reglerna upphävs (unifiering) eller att vissa nationella regler bibehålls men underkastas gemensamt beslutade krav (approximering).
 4. anvisning

  anvisning, föreskrift, författningsterm i äldre författningar, t.ex. anvisningar till kommunalskattelagen.
 5. arbetsledarklausul

  arbetsledarklausul, föreskrift i avtal att arbetsledare inte får vara medlem i fackförening som företräder honom underställd personal gentemot arbetsgivaren.
 6. förordnande

  förordnande, en offentlig myndighets beslut eller föreskrift; även en anställningsform inom offentlig förvaltning, t.ex. för innehav av en tjänst tills vidare (tillsvidareförordnande) eller på viss tid (visstidsförordnande).
 7. bestämmelse

  bestämmelse, rättsregel.
 8. jakttillsynsman

  jakttillsynsman, person som länsstyrelsen förordnat för tillsyn över efterlevnaden av jaktlagen och av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna.
 9. samhällstjänst

  samhällstjänst, brottspåföljd som innebär att en villkorlig dom kan, om den dömde samtycker till det, förenas med en föreskrift om att utföra oavlönat arbete.
 10. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.