1. företeelse

  fö`reteelse subst. ~n ~r ORDLED: före--te-els-en
  Svensk ordbok
 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. samhällsekonomi

  samhällsekonomi, sammanfattande benämning på alla ekonomiska företeelser och aktiviteter i ett land, eller i förlängningen hela världsekonomin.
 4. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 5. brahman

  brahman, ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 7. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 8. kultur

  kultur, odling, bildning.

 9. lokaliseringsfaktor

  lokaliseringsfaktor, omständighet som påverkar lokaliseringen av en verksamhet. 

 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.