1. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 2. oredligt förfarande

  oredligt förfarande, lindrigare form av bedrägeri som innebär att brottet är fullbordat även om gärningsmannen inte får någon ekonomisk vinning.
 3. förfarande

  förfa´rande subst. ~t ~n ORDLED: för-far-and-et
  Svensk ordbok
 4. rättsstat

  rättsstat, begrepp som utbildades i den tyska rättsvetenskapen under 1800-talets senare hälft och som fått stor betydelse som västerländskt samhälleligt ideal.
 5. otillåtet förfarande med pornografisk bild

  otillåtet förfarande med pornografisk bild, brott mot allmän ordning som består i att på eller vid allmän plats genom skyltning eller liknande förevisa pornografisk bild på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt.
 6. votering

  votering, omröstning för att avgöra ett ärende i styrelse eller beslutande församling.
 7. häleri

  häleri, oredlighetsbrott som består i att befatta sig med något som är frånhänt annan genom brott, dvs. att ett föregående brott har förövats.
 8. statsminister

  statsminister, benämning på regeringschefen i Sverige liksom i övriga nordiska länder.

 9. metodologi

  metodologi (nylat. methodologia, av latin methodus ’planmässigt eller vetenskapligt förfarande’, ’metod’, av likabetydande grekiska methodos, se vidare metodik, och - logia ’-lära’, ’-vetenskap’, av logos ’ord’), i vid mening läran om metoder, dvs. om planmässiga tillvägagångssätt, vid olika mänskliga förehavanden.
 10. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.