1. S/N-förhållande

  S/N-förhållande, SNR (engelska signal-noise ratio eller signal-to-noise ratio ’signal–brusförhållande’), vid signalöverföring kvoten mellan nyttig signaleffekt ( P S) och bruseffekt ( P N).
 2. förhållande

  förhållande, inom matematik kvoten mellan två tal.
 3. kropp–själ-förhållandet

  kropp–själ-förhållandet är upphov till ett filosofiskt problem: är själsliga företeelser som att varsebli, tänka etc. distinkta från eller identiska med kroppsliga företeelser som yttre beteenden eller processer i hjärna och nervsystem? Eller, annorlunda uttryckt, betecknar mentala termer eller predikat som ”att se något rött”, ”att tänka att blod är rött” osv. kroppsliga skeenden eller skeenden artskilda från dessa?
 4. förhållande

  förhåll´ande subst. ~t ~n ORDLED: för-håll-and-et
  Svensk ordbok
 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. gyromagnetiskt förhållande

  gyromagnetiskt förhållande, detsamma som gyromagnetisk kvot.
 7. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.
 8. signal–stör-förhållande

  signal–stör-förhållande, ett i decibel uttryckt mått som anger skillnaden mellan den starkaste signal som kan överföras i en kommunikationskanal och nivån hos kanalens bakgrundsstörningar, t.ex. brus eller störning från andra kanaler.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.