1. förhållningssätt

  förhåll`ningssätt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-håll-nings--sätt-et
  Svensk ordbok
 2. psykoterapeutiskt förhållningssätt

  psykoterapeutiskt förhållningssätt , ett professionellt förhållningssätt inom vård och omvårdnad, inriktat på att stödja vårdtagare i känslomässigt utsatta, ovissa eller hotfulla situationer och grundat på psykologiska kunskaper.
 3. etic

  etic, term som anger ett analytiskt förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin, se emic.
 4. fixering

  fixering (för etymologi jämför fixation), inom psykoanalytisk teori oförmåga att frigöra sig från något – en person, ett objekt, ett sätt för driftstillfredsställelse, ett förhållningssätt, ett trauma – som hör till ett tidigare skede i livet, ofta barndomen.
 5. case-work-metodik

  case-work-metodik, ett förhållningssätt inom socialt arbete, inspirerat av psykoanalysen och inriktat på att den speciella diagnosen i det enskilda (klient-)fallet utgör grunden för behandlingen.
 6. anglikanism

  anglikanism, den läromässiga, liturgiska och etiska hållning som utmärker Church of England och anglikanska kyrkogemenskapen.
 7. muntlig tradition

  muntlig tradition, den del av den kulturella traditionen som förmedlas i tid och rum genom muntlig kommunikation, dvs. inte bara folkdiktning i egentlig mening utan även t.ex. normer, värderingar och förhållningssätt, praktiska råd och rön, upplevelser och erfarenheter.
 8. Louise Bogan

  Bogan, Louise, 1897–1970, amerikansk författare, poesikritiker i New Yorker 1931–69.
 9. social redovisning

  social redovisning, samlingsnamn på olika försök att komplettera sedvanlig redovisning med systematiska beskrivningar av – och mått på – företags och andra organisationers relationer och förhållningssätt till anställda, arbetsmiljö, naturmiljö, konsumenter, lokalsamhälle, region etc.
 10. rigiditet

  rigiditet, inom psykologin benägenhet att hålla fast vid bestämda vanor och uppfattningar, även när omständigheterna påkallar ett förändrat förhållningssätt.