1. förknippa

  förknipp´a verb ~de ~t ORDLED: för-knipp-ar SUBST.: förknippande, förknippning
  Svensk ordbok
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. rastafari

  rastafari, engelska rastafarians (av Ras Tafari, egentligen Ras Teferi, namn på kejsar Haile Sellassie I före kröningen 1930), religiös-etnisk rörelse från Jamaica (Västindien); även anhängare av denna rörelse.
 4. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.