1. förorsaka

  fö`rorsaka verb ~de ~t ORDLED: för--or-sak-ar SUBST.: förorsakande
  Svensk ordbok
 2. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 3. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 4. Tutankhamun

  Tutankhamun, Tutankhamen, fornegyptisk kung av den 18:e dynastin som regerade cirka 1332–1323 f.Kr.
 5. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 6. Beaufortskalan

  Beaufortskalan, skala för beskrivning av vindens påverkan på föremål vid jordytan.
 7. fission

  fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.
 8. kataklysm

  kataklysm, plötslig och katastrofartad förändring av jordytan förorsakad av översvämning, jordbävning eller jordskred.
 9. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.

 10. WHO

  WHO, World Health Organization, Världshälso­organisa­tio­nen, FN-organ, grundat 1948, med huvudkontor i Genève.