1. försumbar

  försum`bar adj. ~t ORDLED: för-sum-bar
  Svensk ordbok
 2. induktionshärdning

  induktionshärdning, metod för lokal ythärdning av stål.
 3. Stokes drift

  Stokes drift, långsam nettoförflyttning av vatten som orsakas av vågor.
 4. ytladdning

  ytladdning, elektrisk laddning fördelad i form av ett ytskikt med försumbar tjocklek.
 5. matematisk pendel

  matematisk pendel, starkt idealiserad modell för en pendel där hela pendelns massa tänks koncentrerad till en masspunkt (partikel) som förenas med svängningscentrum (axeln) med en tunn otänjbar tråd med försumbar massa.
 6. lagerresurser

  lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning är försumbar inom mänskligt tidsperspektiv.
 7. daglig parallax

  daglig parallax, vinkeln mellan linjen observatör–himlakropp och linjen jordens medelpunkt–himlakropp.
 8. neutralstyrning

  neutralstyrning innebär att ett fordon svänger (girar) med samma kurvradie för ett visst styrutslag oavsett hur farten varierar.
 9. kompressibel strömning

  kompressibel strömning, strömning där det strömmande mediets kompressibilitet (densitetsändring) inte är försumbar (jämför inkompressibel strömning).
 10. konvektor

  konvektor, värmare för rumsuppvärmning utformad så att värmeöverföringen till rumsluften sker genom egenkonvektion, dvs. luftcirkulationen åstadkoms av att den varma luften är lättare än rumsluften i övrigt.