1. försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

  försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, brott som begås av en gäldenär som vid konkurs, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen eller vid förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift.
 2. försvårande av skattekontroll

  försvårande av skattekontroll, brott enligt skattebrottslagen som innebär att man uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller skyldighet att upprätta och bevara räkenskaper och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.
 3. försvåra

  försvå´ra verb ~de ~t ORDLED: för-svår-ar SUBST.: försvårande, försvåring
  Svensk ordbok
 4. selektionstryck

  selektionstryck, dels den inverkan som omvärldsfaktorer har på en population och som leder till naturligt urval, dels det naturliga urvalets intensitet, mätt t.ex. som förändring i en populations genfrekvenser från en generation till en annan.
 5. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015, benämning på händelserna 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl.

 6. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.
 7. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 8. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 9. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 10. Poseidon

  Poseidon var havets, källornas och flodernas gud i den grekiska religionen.