1. förtroende

  förtroende, egentligen parlamentariskt förtroende, parlamentarisk förutsättning för att en regering ska kunna fungera.
 2. förtroende

  förtro´ende subst. ~t ~n ORDLED: för-tro-end-et
  Svensk ordbok
 3. medborgerligt förtroende

  medborgerligt förtroende, i äldre språkbruk god frejd, den medborgerliga aktning och trovärdighet som tillkommer en oförvitlig person.
 4. förlust av medborgerligt förtroende

  förlust av medborgerligt förtroende, påföljd vid vissa brott enligt 1864 års strafflag, som innebar att den som gjort sig skyldig till något av dessa brott gick förlustig samhällets aktning och därmed de rättigheter och förmåner som tillkom en oförvitlig medborgare, såsom allmän och kommunal rösträtt och valbarhet, innehav av statsämbete m.m.
 5. förtroendevotum

  förtroendevotum, omröstning i ett parlament som visar att regeringschefen, och därmed hela regeringen, eller ett visst enskilt statsråd åtnjuter majoritetens förtroende.
 6. förtroendesyssla

  förtroendesyssla, enligt 1809 års regeringsform (RF) ämbete vars innehavare kunde entledigas av konungen när denne fann att rikets bästa fordrade det.
 7. förtroendemannalagen

  förtroendemannalagen, lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
 8. förtroenderåd

  förtroenderåd, ”fackförening” för intagna på kriminalvårdsanstalt.
 9. förtroenderåd

  förtroenderåd, representativ församling i organisation eller politiskt parti med funktionen att vara debattforum i viktiga frågor då den högsta beslutande församlingen (partistämman etc.) inte är sammankallad.
 10. förtroendeman

  förtroendeman, demokratiskt vald politisk eller facklig representant.