1. förväntad livslängd

  förväntad livslängd, demografisk term, se medellivslängd.
 2. förvänta

  förvän´ta verb ~de ~t ORDLED: för-vänt-ar SUBST.: förväntande; förväntan
  Svensk ordbok
 3. förväntat antal

  förväntat antal, förväntat värde , inom statistiken mindre vanligt namn på väntevärde.
 4. förväntan–värde

  förväntan–värde (engelska expectancy–value), begrepp som används inom psykologiska teorier utgående från att människors motivation att utföra en viss handling speglar värdet hos de konsekvenser som handlingen kan förväntas leda till.
 5. förväntansfull

  förvän`tansfull adj. ~t ORDLED: för-vänt-ans--full
  Svensk ordbok
 6. förväntan

  förvän´tan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förväntningar ORDLED: för-vänt-an
  Svensk ordbok
 7. matematisk förväntan

  matematisk förväntan, föråldrad statistisk term, se väntevärde.
 8. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 9. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 10. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.