1. förvissa

  förviss´a verb ~de ~t ORDLED: för-viss-ar
  Svensk ordbok
 2. diktator

  diktator, politisk ledare som stödd på speciella maktmedel härskar utan inskränkningar och utan att lämna något inflytande till folket.
 3. interkulturellt lärande

  interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.
 4. serokonversion

  serokonversion, medicinsk term för förhållandet att antikroppar mot en viss mikroorganism saknas i en persons blodserum vid ett provtagningstillfälle men påvisas vid ett följande tillfälle.
 5. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 6. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 7. kolangiografi

  kolangiografi (av grekiska cholē ’galla’ och angiografi), cholangiografi, röntgenundersökning av gallgångarna med hjälp av direktinsprutat kontrastmedel vid operation (preoperativ kolangiografi), efter operation (postoperativ eller sekundär kolangiografi) eller genom huden (perkutan kolangiografi, PTC).
 8. platsbiljett

  platsbiljett, speciell tågbiljett som infördes i Sverige i hårt belagda tåg för att den som så önskade skulle kunna förvissa sig om sittplats.
 9. vibrationsprovning

  vibrationsprovning, metod att verifiera produkters tålighet mot miljöfaktorer som stöt och vibration.
 10. klimatprovning

  klimatprovning, provning av produkter i syfte att kvalificera dem för miljöfaktorer, t.ex. kyla, värme och fukt.