1. förvissa

  förviss´a verb ~de ~t ORDLED: för-viss-ar
  Svensk ordbok
 2. platsbiljett

  platsbiljett, speciell tågbiljett som infördes i Sverige i hårt belagda tåg för att den som så önskade skulle kunna förvissa sig om sittplats.
 3. transcendentalpragmatik

  transcendentalpragmatik, term som Karl-Otto Apel myntat för att karakterisera sin språkfilosofi, som syftar till att påvisa allmänna och ofrånkomliga (transcendentala) förutsättningar för den kommunikativa användningen av språket (pragmatik).
 4. klimatprovning

  klimatprovning, provning av produkter i syfte att kvalificera dem för miljöfaktorer, t.ex. kyla, värme och fukt.
 5. kolangiografi

  kolangiografi (av grekiska cholē ’galla’ och angiografi), cholangiografi, röntgenundersökning av gallgångarna med hjälp av direktinsprutat kontrastmedel vid operation (preoperativ kolangiografi), efter operation (postoperativ eller sekundär kolangiografi) eller genom huden (perkutan kolangiografi, PTC).
 6. vibrationsprovning

  vibrationsprovning, metod att verifiera produkters tålighet mot miljöfaktorer som stöt och vibration.
 7. jämviktskoncentration

  jämviktskoncentration, den koncentration i kroppen av t.ex. ett läkemedel som uppnås när den dagliga tillförda dosen motsvaras av en lika stor daglig elimination.
 8. serokonversion

  serokonversion, medicinsk term för förhållandet att antikroppar mot en viss mikroorganism saknas i en persons blodserum vid ett provtagningstillfälle men påvisas vid ett följande tillfälle.
 9. John Cabot

  Cabot, John, italienska Giovanni Caboto, ca 1450–ca 1498, italiensk sjöfarare och upptäcktsresande, mest känd som Canadas upptäckare.
 10. apotek

  apotek, lokal för framställning och försäljning av läkemedel.