1. fackverk

  fackverk, konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls.
 2. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 3. Facebook

  Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 och ägd av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien.

 4. fackspråk

  fackspråk, språkform som används sinsemellan av yrkesfolk eller specialister på ett visst område.
 5. fackförbund

  fackförbund, organisation sammansatt av fackföreningar inom samma bransch.
 6. fackliga stridsåtgärder

  fackliga stridsåtgärder, kollektiva påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar avseende anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 7. Facit AB

  Facit AB, tillverkare av kontorsmaskiner.
 8. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 9. fackföreningsrörelsen

  fackföreningsrörelsen, samlad benämning på arbetarnas och tjänstemännens fackliga aktiviteter och organisationer.
 10. facklitteratur

  facklitteratur, den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande texter; jämför skönlitteratur.