1. fattas

  fatt`as verb fattades fattats ORDLED: fatt-as
  Svensk ordbok
 2. fattare

  fattare, juvelfattare, person som har som yrke att infatta ädelstenar i ädelmetall.
 3. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 4. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 6. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 7. direkt demokrati

  direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).