1. faunistik

  faunistik, läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning.
 2. Vår Fågelvärld

  Vår Fågelvärld, tidskrift grundad 1942 och utgiven av Sveriges Ornitologiska Förening.
 3. Johann Friedrich von Brandt

  Brandt, Johann Friedrich von, 1802–79, tysk zoolog, professor i Sankt Petersburg från 1831.
 4. facies

  facies, inom sedimentologi och sedimentär geologi en speciell karaktär hos ett sediment respektive en sedimentär bergartsenhet, oftast med avseende på bildningsmiljön.
 5. fragmentering

  fragmentering, sönderdelning; en process vid människans exploatering av olika biotoper som leder till dessas uppstyckande i smärre ”öar” omgivna av ”hav” av annan biotoptyp.
 6. entomologi

  entomologi, läran om insekter; tidigare inkluderades i disciplinen även spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur.