1. avvisande av gods

  avvisande av gods, köprättslig term för den rättighet som tillkommer en köpare vid fel i varan.
 2. randomisering

  randomisering, metod inom statistisk försöksplanering som innebär att man arrangerar ordningsföljden mellan ett antal objekt genom lottning.
 3. ämnesomsättningsrubbningar

  ämnesomsättningsrubbningar, metaboliska störningar, samlingsbenämning på sjukdomar orsakade av störningar i ett eller flera steg i ämnesomsättningen (metabolismen).
 4. undersökningsplikt

  undersökningsplikt, en plikt som gäller som förutsättning för att en köpare ska få rätt att göra gällande anspråk mot säljaren på grund av fel i varan.
 5. tjänsteförseelse

  tjänsteförseelse, enligt lagen om offentlig anställning att en arbetstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen.
 6. självrättelse

  självrättelse, sådan rättelse av ett eget avgörande som domstol eller myndighet kan göra om avgörandet blivit felaktigt på grund av misstag i form av skrivfel, räknefel eller annat liknande förbiseendefel.
 7. residualvektor

  residualvektor, inom numerisk analys skillnad mellan höger- och vänsterleden i ett ekvationssystem.
 8. säkring

  säkring, inom elektrotekniken en komponent för bortkoppling av en elanläggning om fel uppstår, t.ex. smältsäkring.
 9. rättegångsfel

  rättegångsfel, formellt fel som begås av en domstol som består i att målet handlagts i strid med en processuell regel.
 10. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.