1. fritt

  fritt, franco, handelsterm varigenom en säljare åtar sig att betala frakten för gods som ska sändas från en ort till en annan samt även stå faran (risken) intill dess att varan avlämnats på bestämmelseorten.
 2. fritt ombord

  fritt ombord, free on board, FOB, handelsterm, säljaren åtar sig att avlämna varan ombord samt stå faran för godset till dess det kommit innanför fartygets sida i den inlastningshamn som bestämts; därefter står köparen faran.
 3. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 4. fritt rum

  fritt rum, del i växtrot, se apparent free space.
 5. fritt vatten

  fritt vatten, gravitationsvatten, det vatten som dräneras från en mark av gravitationen.
 6. Fritt folk

  Fritt folk, norsk tidning utgiven 1936–45, huvudorgan för Quislings parti Nasjonal samling.
 7. fritt fiske

  fritt fiske, sådant fiske som enligt lag får bedrivas av envar utan stöd av egen fiskerätt.
 8. fritt studieval

  fritt studieval, allmänt gällande regel för elevernas differentiering på studievägar i grundskola och gymnasieskola.
 9. fritt hav

  fritt hav, traditionellt de havsområden som ligger utanför kuststaternas territorialhav och inre vatten.
 10. fritt partsförhör

  fritt partsförhör, hörande av part i tvistemål utan sanningsförsäkran och därmed sammanhängande straffansvar.