1. fritt ombord

  fritt ombord, free on board, FOB, handelsterm, säljaren åtar sig att avlämna varan ombord samt stå faran för godset till dess det kommit innanför fartygets sida i den inlastningshamn som bestämts; därefter står köparen faran.
 2. fritt

  fritt, franco, handelsterm varigenom en säljare åtar sig att betala frakten för gods som ska sändas från en ort till en annan samt även stå faran (risken) intill dess att varan avlämnats på bestämmelseorten.
 3. fritt vatten

  fritt vatten, gravitationsvatten, det vatten som dräneras från en mark av gravitationen.
 4. skenbart fritt rum

  skenbart fritt rum, växtfysiologisk term, se apparent free space.
 5. frittporslin

  frittporslin, ett mer eller mindre genomskinligt porslin, bränt vid lägre temperatur än fältspatporslin.
 6. fritt rum

  fritt rum, del i växtrot, se apparent free space.
 7. Fritt folk

  Fritt folk, norsk tidning utgiven 1936–45, huvudorgan för Quislings parti Nasjonal samling.
 8. fritt fall

  fritt fall, rörelse under inverkan av tyngdkraften i det fall att andra krafter, t.ex. luftmotstånd, kan försummas.
 9. fritt fiske

  fritt fiske, sådant fiske som enligt lag får bedrivas av envar utan stöd av egen fiskerätt.
 10. fritt studieval

  fritt studieval, allmänt gällande regel för elevernas differentiering på studievägar i grundskola och gymnasieskola.