1. ftalsyra

  ftalsyra, en aromatisk dikarboxylsyra som används vid tillverkning av polyestrar, alkydbindemedel m.m.
 2. ftalsyra

  fta`lsyra subst. ~n ftalsyror ORDLED: ftal--syr-an
  Svensk ordbok
 3. tereftalsyra

  tereftalsyra, bensen-1,4-dikarboxylsyra, utgångsämne för framställning av polymeren polyetylentereftalat, vilken används som termoplast eller syntetfiber.
 4. glyptal

  glyptal, alkydharts framställt genom reaktion mellan glycerol och ftalsyraanhydrid.
 5. dikarboxylsyror

  dikarboxylsyror, organisk-kemiska föreningar som innehåller två karboxylgrupper (–COOH), vilka dissocierar i två steg.

 6. xylen

  xylen, färglös vätska innehållande de tre isomererna av dimetylbensen, kokpunkt 138–144 °C. Blandningen, som erhålls genom katalytisk reformering av petroleum, kan separeras i de tre isomererna, som används var för sig till framställning av plastråvarorna ftalsyra, isoftalsyra och tereftalsyra.
 7. ftalater

  ftalater, salter eller estrar av ftalsyra.
 8. anhydrider

  anhydrider, kemiska föreningar som kan tänkas vara bildade genom eliminering av en eller flera vattenmolekyler ur en eller flera molekyler av en organisk eller oorganisk syra.
 9. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 10. ftalat

  ftala´t subst. ~en ~er ORDLED: ftal-at-en
  Svensk ordbok