1. fukt

  fukt, i vissa sammanhang benämning på vatten, i gasfas, vätskefas eller fast fas (is).
 2. tempererat fuktigt klimat

  tempererat fuktigt klimat, det klimat som råder mellan de subtropiska områdena och polarområdena.
 3. fukttransport

  fukttransport, flöde av vatten i ångfas eller vätskefas.
 4. fuktisolering

  fuktisolering, förhindrande av fukt­transport i byggnadsdelar och material.
 5. fuktskada

  fuktskada, inom byggnadstekniken nedsatt funktion för en byggnadsdel eller andra olägenheter förorsakade av fukt.
 6. varmtempererat fuktigt klimat

  varmtempererat fuktigt klimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation.
 7. fuktskydd

  fuktskydd, inom byggnadstekniken åtgärder för att skydda en byggnadsdel mot skadlig inverkan av fukt.
 8. fuktsavann

  fuktsavann, vegetationstyp med glest stående träd och vanligen högt gräs, beroende av ett tropiskt–subtropiskt, nederbördsrikt klimat som dock har en lång torrperiod.
 9. fuktäng

  fuktäng, mellanting mellan äng och kärr, i regel inte torvbildande (ängskärr bildar torv, men skillnaden är oskarp).
 10. kalltempererat fuktigt klimat

  kalltempererat fuktigt klimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation, ungefär detsamma som borealt klimat.