1. fundamental partikel

  fundamental partikel,  detsamma som elementarpartikel.

 2. fundamental

  fundamenta´l adj. ~t ORDLED: funda-ment-al
  Svensk ordbok
 3. kopplingskonstant

  kopplingskonstant, kopplingsfaktor , inom elementarpartikelfysik och kvantfältteori ett uttryck för styrkan av krafterna (växelverkan) mellan olika partiklar och fält.
 4. elektromagnetisk kraft

  elektromagnetisk kraft, en av de fundamentala naturkrafterna, se elektromagnetisk växelverkan.
 5. nedkvark

  nedkvark, en av de fundamentala byggstenarna i de starkt växelverkande elementarpartiklarna.
 6. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 7. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.
 8. kraft

  kraft är en påverkan som kan förändra ett föremåls hastighet eller form.

 9. fundamentalkonstant

  fundamentalkonstant, universalkonstant, konstant som representerar en fysikalisk storhet eller en kombination av sådana storheter som är universell, dvs. densamma i hela vårt universum och av grundläggande karaktär.
 10. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.