1. dödsgåva

    dödsgåva, gåva som av gåvotagaren kan göras gällande först efter givarens död.
  2. realavtal

    realavtal, avtal vid vilket avtalsbundenhet i princip uppstår först genom att avtalsföremålet överlämnas (genom s.k. tradition), t.ex. gåvoavtal, som med vissa undantag blir bindande först när gåvan överlämnats till gåvotagaren.
  3. gåva

    gåva, överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag.