1. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 2. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 3. gas

  2gas subst. ~en el. ~et, ~er ORDLED: gas-en
  Svensk ordbok
 4. gas

  1gas subst. ~en ~er ORDLED: gas-en
  Svensk ordbok
 5. F-gas

  F-gas, svensk beteckning för den svårflyktiga nervgasen VX, i Sverige först syntetiserad av Lars Fagerlind (därav namnet).
 6. Fermi-gas

  Fermi-gas, system av partiklar vars direkta växelverkan är svag, på det sätt som är karakteristiskt för gaser, men där partiklarna är fermioner.
 7. Bose-gas

  Bose-gas, fysiskt system av kvantmekaniska partiklar som uppfyller Bose–Einstein-statistik, t.ex. det elektromagnetiska strålningsfältet i ett hålrum där strålningskvanta, fotoner, emitteras och absorberas i jämvikt av väggarna.
 8. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 9. flytande gas

  flytande gas är ett ämne som i vanliga fall är i gasform men som kondenserats till vätska genom att man kylt ned det eller höjt trycket.
 10. exhaust gas recirculation

  exhaust gas recirculation, återcirkulering av avgaser, se EGR.