1. gasa

  ga`sa verb ~de ~t ORDLED: gas-ar SUBST.: gasande, gasning
  Svensk ordbok
 2. gasackumulator

  gasackumulator, stålbehållare av cylinder- eller flasktyp för förvaring av gas.
 3. gasanalysator

  gasanalysator, instrument för mätning av halten av en eller flera komponenter i en gasblandning.
 4. gasackumulator

  ga`sackumulator subst. ~n ~er ORDLED: gas--ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 5. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 6. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 7. Fermi-gas

  Fermi-gas, system av partiklar vars direkta växelverkan är svag, på det sätt som är karakteristiskt för gaser, men där partiklarna är fermioner.
 8. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 9. Bose-gas

  Bose-gas, fysiskt system av kvantmekaniska partiklar som uppfyller Bose–Einstein-statistik, t.ex. det elektromagnetiska strålningsfältet i ett hålrum där strålningskvanta, fotoner, emitteras och absorberas i jämvikt av väggarna.
 10. permanenta gaser

  permanenta gaser, till senare delen av 1800-talet vanlig sammanfattande benämning på väte, syre, kväve, kolmonoxid m.fl. gaser.