1. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 2. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 3. Bose-gas

  Bose-gas, fysiskt system av kvantmekaniska partiklar som uppfyller Bose–Einstein-statistik, t.ex. det elektromagnetiska strålningsfältet i ett hålrum där strålningskvanta, fotoner, emitteras och absorberas i jämvikt av väggarna.
 4. Fermi-gas

  Fermi-gas, system av partiklar vars direkta växelverkan är svag, på det sätt som är karakteristiskt för gaser, men där partiklarna är fermioner.
 5. flytande gas

  flytande gas är ett ämne som i vanliga fall är i gasform men som kondenserats till vätska genom att man kylt ned det eller höjt trycket.
 6. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 7. permanenta gaser

  permanenta gaser, till senare delen av 1800-talet vanlig sammanfattande benämning på väte, syre, kväve, kolmonoxid m.fl. gaser.
 8. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 9. F-gas

  F-gas, svensk beteckning för den svårflyktiga nervgasen VX, i Sverige först syntetiserad av Lars Fagerlind (därav namnet).
 10. gasa

  ga`sa verb ~de ~t ORDLED: gas-ar SUBST.: gasande, gasning
  Svensk ordbok